اجرای طرح داناب در دبیرستان دخترانه زرند

 1401/12/03    طرح داناب
اجرای طرح داناب در دبیرستان دخترانه زرند

اجرای طرح داناب در مورخ  1401/12/03  توسط کارشناس و مسئول روابط عمومی مدیریت منابع آب زرند  بهمراه کارشناسان دفتر محیط زیست وحفاظت کیفی ستادی در مدرسه فرهیختگان زرند به منظور آموزش و آگاهی رسانی و ترغیب دانش آموزان

محل عکس‌برداری: مدرسه فرهیختگان