آیین اختتامیه طرح داناب در کرمان

 طرح داناب
آیین اختتامیه طرح داناب در کرمان

در این جلسه از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه داناب درخواست شد توضیحاتی را در مورد آثار ارسالی خود در این مسابقه ارائه نمایند .

محل عکس‌برداری: اتاق جلسات مدیرعامل