برگزاری جلسات آموزشی طرح داناب در شهرستان عنبرآباد

 1401/11/05    طرح داناب
برگزاری جلسات آموزشی طرح داناب در شهرستان عنبرآباد

حضور کارشناسان کرمان و  منابع آب عنبرآباد در دبیرستانهای  پسرانه و دخترانه شهرستان

محل عکس‌برداری: دبیرستانهای دخترانه و پسرانه عنبرآباد