برگزاری جلسه آموزشی طرح داناب در شهرستان فهرج

 طرح داناب
برگزاری جلسه آموزشی طرح داناب در شهرستان فهرج
محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه باقرالعلوم