اجرای طرح داناب در دبیرستان فاطمه الزهرا (س) وکیل آباد شهرستان قلعه گنج

جلسه بررسی شیوه نامه طرح ملی داناب در سال تحصیلی 1402-1401 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 در مدرسه فاطمه الزهرا (س) وکیل آباد شهرستان قلعه گنج با حضور مدیر مدرسه ، معاون آموزشی و کارشناس منابع آب امور منابع آب شهرستان برگزار گردید .

در ابتدا خانم مهندس زینب محمودی کارشناس منابع آب از مدیر و مجموعه آموزش و پرورش در خصوص همکاری با اجرای طرح ، تشکر و قدردانی نمودن . مفاد شیوه نامه را بیان نمودند . سپس خانم سلیمه سعیدی مدیر مدرسه جهت همکاری با کارشناسان منابع آب اعلام آمادگی نمودند . 

در نهایت خانم مهندس محمودی جهت توضیحات طرح داناب به کلاس پایه نهم ( 35 نفر ) رفتند و پس از توضیحات کامل طرح مذکور و اهداف آن ، در ابتدا پیش آزمون جهت ارزیابی اطلاعات قبلی دانش آموزان در رابطه با اهمیت موضوع بحران آب و سپس بعد از توضیحات کامل مطالب مرتبط و بیان سرفصل های ارائه شده در چارچوب طرح داناب ، پس آزمون جهت سنجش اثربخشی طرح اجرا شده در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و آزمون های موصوف انجام گرفت . 

کد خبر: 3710
  تاریخ خبر : 1401/12/14
 عربپور
 414