اجرای طرح داناب در دبیرستان حافظ وکیل آباد قلعه گنج

جلسه بررسی شیوه نامه طرح ملی داناب در سال تحصیلی 1402-1401 روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 در مدرسه حافظ وکیل اباد شهرستان قلعه گنج با حضور مدیر مدرسه ، معاون آموزشی و کارشناس منابع آب امور منابع آب شهرستان برگزار گردید .

در ابتدا خانم مهندس زینب محمودی کارشناس منابع آب از مدیر و مجموعه آموزش و پرورش در خصوص همکاری اجرای طرح ، تشکر و قدردانی نمودند و مفاد شیوه نامه طرح داناب را بیان کردند و بر اجرای صحیح طرح و اهمیت آموزش های حفاظت کمی و کیفی منابع آب در مدارس تأکید نمودند . سپس آقای حمید طالبی فرد مدیر مدرسه حافظ جهت همکاری با کارشناسان منابع آب اعلام آمادگی نمودند . 

در نهایت خانم مهندس محمودی جهت توضیحات طرح داناب به کلاسهای پایه هفتم (20 نفر ) پایه هشتم ( 25 نفر ) و نهم ( 25 نفر ) مدرسه پسرانه رفتند و پس از توضیحات کامل طرح مذکور و اهداف آن ، در ابتدا پیش آزمون جهت ارزیابی اطلاعات قبلی دانش آموزان در رابطه با اهمیت موضوع بحران آب و سپس بعد از توضیحات کامل مطالب مرتبط و بیان سرفصل های ارائه شده در چارچوب طرح داناب ، پس آزمون جهت سنجش اثربخشی طرح اجرا شده در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و آزمون های موصوف انجام گرفت . 

کد خبر: 3709
  تاریخ خبر : 1401/12/14
 عربپور
 287