اجرای طرح داناب در دبیرستانهای شهرستان کرمان

 1402/01/27    طرح داناب
اجرای طرح داناب در دبیرستانهای شهرستان کرمان

حضور کارشناس مدیریت منابع آب کرمان با همکاری و مشارکت مدیر و  کارشناسان دفتر محیط زیست و حسفاظت کیفی در دبیرستان فاطمیه کرمان 1402/01/27 و دبیرستان فرزانگان 1402/01/30