اجرای طرح داناب در دبیرستان دخترانه جیرفت

 1401/12/08    طرح داناب
اجرای طرح داناب در دبیرستان دخترانه جیرفت
محل عکس‌برداری: دبیرستان دخترانه