اجرای طرح داناب در دبیرستان پسرانه جیرفت

 1401/12/06    طرح داناب
اجرای طرح داناب در دبیرستان پسرانه جیرفت
محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه