اجرای طرح داناب با حضور کارشناسان منابع آب شهرستان نرماشیر

 1401/11/17    طرح داناب
اجرای طرح داناب با حضور کارشناسان منابع آب شهرستان نرماشیر
محل عکس‌برداری: دبیرستان فرزانگان رستم آباد