اجرای طرح داناب در شهرستان کهنوج

 1401/12/16    طرح داناب
اجرای طرح داناب در شهرستان کهنوج

اجرای طرح داناب در مورخ1401/12/16 توسط کارشناس منابع آب کهنوج به همراه کارشناسان حفاظت کیفی ستادی در دو مدرسه پسرانه

محل عکس‌برداری: دبیرستانهای شهرستان