جلسه آموزشی طرح داناب با حضور کارشناس منابع آب شهرستان کهنوج

 طرح داناب
جلسه آموزشی طرح داناب با حضور کارشناس منابع آب شهرستان کهنوج
محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه