اجرای طرح داناب و برگزاری پیش آزمون در دبیرستان دخترانه شهرستان بم

 1401/12/10    طرح داناب
اجرای طرح داناب و برگزاری پیش آزمون در دبیرستان دخترانه شهرستان بم
محل عکس‌برداری: دبیرستان دخترانه فرهنگیان