اجرای طرح داناب در دبیرستان پسرانه دانش شهرستان بم

 1401/11/09    طرح داناب
اجرای طرح داناب در دبیرستان پسرانه دانش شهرستان بم
محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه دانش