برگزاری جلسه آموزشی در دبیرستان دخترانه در شهرستان قلعه گنج

 1401/09/30    طرح داناب
برگزاری جلسه آموزشی در دبیرستان دخترانه در شهرستان قلعه گنج
محل عکس‌برداری: دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا وکیل آباد