برگزاری جلسه آموزشی طرح داناب در شهرستان قلعه گنج

 1401/09/29    طرح داناب
برگزاری جلسه آموزشی طرح داناب در شهرستان قلعه گنج
محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه حافظ وکیل آباد