جلسه آموزشی و برگزاری پیش آزمون در شهرستان منوجان

 1401/09/25    طرح داناب
جلسه آموزشی و برگزاری پیش آزمون در شهرستان منوجان
محل عکس‌برداری: دبیرستان دخترانه زینبیه