جلسه آموزشی طرح داناب در منوجان

 1401/09/21    طرح داناب
جلسه آموزشی طرح داناب در منوجان
محل عکس‌برداری: دبیرستان پسرانه